Project accounting
Enterprise accounting
Accounting Software

ໂປແກມບັນຊີ

ໂປແກມບັນຊີແມ່ນເຄື່ອງມືທີ່ສຳຄັນອັນໜື່ງໃນການຕິດຕາມທຸລະກິດ ຫຼື ການດຳເນິນງານຂອງອົງກອນຂອງທ່ານ. ພວກເຮົາໄດ້ສ້າງຫຼັກສູດຝຶກອົບຮົມສຳລັບ:

  • ຫົວໜ່ວຍທຸລະກິດ
  • ອົງກອນບໍ່ຫວັງຜົນກຳໄລ (NGO) ຫຼື ໂຄງການຕ່າງໆ

 

A. ໂປແກມບັນຊີຄວິກບຸກອອນລາຍສຳລັບທຸລະກິດ

ເບີ່ງຕົວຢ່າງຫຼັກສູດການຝຶກອົບຮົມການນຳໃຊ້ໂປແກມບັນຊີຄວິກບຸກອອນລາຍ

ໂປແກມບັນຊີຄວິກບຸກແມ່ນໂປແກມບັນຊີທີ່ນຳໃຊ້ງ່າຍສຳລັບທຸລະກິດຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ກາງເຊິ່ງສາມາດ ຕິດຕາມລາຍຮັບ, ລາຍຈ່າຍ ແລະ ສາງ
ຂອງແຕ່ລະສະຖານທີ່ ຫຼື ໂຄງການໄດ້. ພ້ອມກັນນັ້ນຍັງສາມາດຕິດຕາມການຫັກ ແລະ ຈ່າຍອາກອນ ແລະ ເງິນເດືອນພະນັກງານ.

 

ໂປແກມບັນຊີຄວິກບຸກແມ່ນໂປແກມບັນຊີແບບອອນລາຍ:

·      ຄວາມປອດໄພ: ນຳໃຊ້ລະບົບຄວາມປອດໄພແບບດຽວກັບຂອງທະນາຄານ.

·      ການເຂົ້າໂປແກມ: ສາມາດເຂົ້າໄດ້ທຸກທີ່, ທຸກເວລາທີ່ມີອິນເຕີເນ໋ດ.

·      ການບັນທຶກຂໍ້ມູນແບບອັດຕະໂລມັດ: ສາມາດບັນທຶກຂໍ້ມູນໄດ້ອັດຕະໂລມັດໂດຍນຳໃຊ້ຊຸດຄຳສັ່ງ ຂອງໂປແກມ.

·      ນັກບັນຊີສາມາດເຂົ້າໂປແກມໄດ້ໂດຍບໍຈຳກັດ: ງ່າຍໃນການຕິດຕໍ່ພົວພັນກັບນັກບັນຊີຂອງທ່ານ ເພາະມີຖານຂໍ້ມູນດຽວກັນ.

·      ເຄື່ອນທີ່ໂດຍບໍ່ຈຳກັດ: ສາມາດລົງຂໍ້ມູນໄດ້ຜ່ານໂທລະສັບມືຖື, ໄອແພ໋ດ ໂດຍບໍ່ຕ້ອງນຳໃຊ້ຄອມພີວ ເຕີຕະຫລອດເວລາ.

·      ບໍ່ຈຳເປັນຕ້ອງຕິດຕັ້ງໂປແກມໃນຄອມພີວເຕີ: ຮັກສາເອກະສານ ຫຼື ຂໍ້ມູນໃນຄອມພີວເຕີ ແລະ ອິນເຕີແນ໋ດໂດຍບໍ່ຈຳເປັນຕິດຕັ້ງໂປແກມ.

·      ສາມາດລາຍງານຕາມລະບົບບັນຊີລາວ ແລະ ສອດຄ່ອງກັບມາດຖານການລາຍງານສາກົນ

·      ສາມາດນຳໃຊ້ຫຼາຍສະກຸນເງິນໄດ້ລວມທັງເງິນກີບ, ບາດ ແລະ ໂດລາ ແລະ ສະກຸນເງິນອື່ນໆ

ສາມາດລົງລາຍການເປັນພາສາລາວໄດ້ຍົກເວັ້ນ ເມນູ ແລະ ຫົວຂໍ້ຫຼັກ    


ວັດຖຸປະສົງຂອງຫຼັກສູດນີ້ແມ່ນເພື່ອ:

 

• ເປັນບ່ອນອີງໃນການບັນທຶກບັນຊີ ແລະ ການນຳໃຊ້ໂປແກມບັນຊີຄວິກບຸກອອນລາຍໃນແຕ່ລະລາຍການ ເຄື່ອນໄຫວບັນຊີທີ່ເກີດຂື້ນ.

• ເພື່ອນຳໃຊ້ໂປແກມບັນຊີໃຫ້ ຖືກຕ້ອງຕາມຫຼັກການການບັນທຶກບັນຊີຂອງແຕ່ລະຂະບວນການ ຫຼື ຂັ້ນຕອນຕ່າງໆທີ່ຕິດພັນກັບການເຄື່ອນໄຫວທຸລະກິດເຊັ່ນ: ຂະບວນການຈັດຊື້; ການຮັບ ແລະ ຈ່າຍເຄື່ອງອອກສາງ; ການສະເໜີລາຄາ ແລະ ການຂາຍ; ການຮັບ ແລະ ເບີກຈ່າຍເງິນ ແລະ ອື່ນໆ.

 

ຫົວຂໍ້ທີ່ຈະໄດ້ຮຽນ:

 

1. ພາບລວມຂອງໂປແກມບັນຊີຄວິກບຸກ ອອນລາຍ

2. ການເຂົ້າໂປແກມ ແລະ ການຕັ້ງຄ່າຕ່າງໆ

3. ຮອບວຽນການຂາຍ, ລາຍຮັບ ແລະ ລູກຄ້າ

4. ຮອບວຽນການຊື້, ລາຍຈ່າຍ ແລະ ຜູ້ສະໜອງ

5. ການລົງບັນຊີລາຍການອື່ນໆ

6. ການລາຍງານ

  ພາຍຫຼັງຈົບຫຼັກສູດມີໃບຢັ້ງຢືນການຝຶກອົບຮົມພ້ອມ, ລາຄາ 299,000 ກີບ/ທ່ານ

  ລົງທະບຽນຮຽນວິຂານີ້


B. ໂປແກມບັນຊີຄິວກບຸ໋ກອອນລາຍສຳລັບອົງກອນບໍ່ຫວັງຜົນກຳໄລ ຫຼື ໂຄງການຕ່າງໆ


ຫົວຂໍ້ທີ່ຈະໄດ້ຮຽນ:

 

1. ພາບລວມຂອງໂປແກມບັນຊີຄວິກບຸກ ອອນລາຍ

2. ການເຂົ້າໂປແກມ ແລະ ການຕັ້ງຄ່າຕ່າງໆ

3. ຮອບວຽນຂອງທຶນ, ການຮັບທຶນ ແລະ ຜູ້ໃຫ້ທຶນ

4. ຮອບວຽນການຊື້, ລາຍຈ່າຍ ແລະ ຜູ້ສະໜອງ

5. ການລົງບັນຊີລາຍການອື່ນໆ

 

6. ການລາຍງານ
 

 ພາຍຫຼັງຈົບຫຼັກສູດມີໃບຢັ້ງຢືນການຝຶກອົບຮົມພ້ອມ, ລາຄາ 299,000 ກີບ/ທ່ານ

  ລົງທະບຽນຮຽນວິຂານີ້


ພິເສດຖ້າລົງທະບຽນຮຽນທັງ 2 ຫຼັກສູດ A ແລະ B ລຸດລາຄາເຫຼືອພຽງແຕ່ 550,000 ກີບ/ທ່ານ
HomeOur ServicesOur TeamOur ClientsOur PartnersContact UsNews and EventsTraining