Enterprise accounting
Accounting Software
Project accounting

ປະເທດລາວໄດ້ຮັບທຶນຊ່ວຍເຫຼືອ ແລະ ເງິນກູ້ຢືມຈາກຕ່າງປະເທດເປັນຈຳນວນຫຼາຍໃນແຕ່ລະປີເພື່ອຈັດຕັ້ງປະຕິບັດບັນດາໂຄງການຕ່າງໆທີ່ຕິດພັນກັບການປັບປຸງໂຄງລ່າງພື້ນຖານ, ການສຶກສາ, ສາທາລະນະສຸກ, ກະສິກຳ ແລະ ການພັດທະນາຊົນນະບົດ, ການຄຸ້ມຄອງຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ອື່ນໆ. ການຄຸ້ມຄອງບັນຊີໂຄງການແມ່ນມີຄວາມສຳຄັນເພື່ອຮັບປະກັນໃຫ້ມີປະສິດທິພາບ ແລະ ປະສິດທິຜົນໃນການສະໜອງເງິນໃຫ້ຜູ້ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ແລະ ການສະເໜີເບີກຈ່າຍ ແລະ ການລາຍງານດ້ານການເງິນຕ່າງໆຂອງໂຄງການໃຫ້ທັນເວລາ.

ພາຍຫຼັງຈົບຫຼັກສູດນີ້ທ່ານຈະສາມາດຮັບຮູ້ ແລະ ເຂົ້າໃຈ:

1. ພາບລວມຂອງໂຄງການ

2. ຂັ້ນຕອນການຂຶ້ນແຜນງົບປະມານ

3. ຂະບວນການ ແລະ ຂັ້ນຕອນທີ່ສຳຄັນຂອງການບັນຊີ ແລະ ການບັນທຶກບັນຊີ

4. ການປິດບັນຊີປະຈຳເດືອນ

5. ການຄຸ້ມຄອງ ຊັບສົມບັດ/ຊັບສິນຄົງທີ່

6. ການເກັບມ້ຽນເອກກະສານ ແລະ ຂໍ້ມູນ

7. ການຕິດຕາມງົບປະມານ ແລະ ການລາຍງານ

8. ການກວດສອບອິດສະລະແລະ ສິ່ງທີ່ຄວນກະກຽມກ່ອນການກວດສອບ

ພາຍຫຼັງຈົບຫຼັກສູດມີໃບຢັ້ງຢືນການຝຶກອົບຮົມພ້ອມ

ເບີ່ງຕົວຢ່າງຫຼັກສູດການຝຶກອົບຮົມ


ລາຍລະອຽດຂອງຫົວຂໍ້ທີ່ຈະນຳສະເໜີປະກອບມີ:

ລດ

ຫົວຂໍ້

ເນື້ອໃນ

1

ພາບລວມຂອງໂຄງການ

·      ຄວາມເປັນມາຂອງໂຄງການ

·      ຂັ້ນຕອນຕ່າງໆຂອງໂຄງການ

·      ລັກສະນະຂອງໂຄງການຕາມຜູ້ໃຫ້ທຶນຫຼັກໃນລາວ (ADB, World Bank, EU, Global Fund)

· ພາລະບົດບາດຂອງແຕ່ລະພາກສ່ວນໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິ ບັດໂຄງການ

 

2

ການຂື້ນແຜນງົບປະມານ

·      ລັກສະນະຂອງແຜນງົບປະມານ

·      ຫຼັກການລວມຂອງການຂື້ນແຜນງົບປະມານ

·      ການຂື້ນແຜນງົບປະມານກິດຈະກຳ

3

ຂະບວນການ ແລະ ຂັ້ນຕອນທີ່ສຳຄັນຂອງການ ບັນຊີ ແລະ ການບັນທຶກບັນຊີ

·      ຫຼັກການລວມການຄຸ້ມຄອງການເງິນໂຄງການ

·      ການລົງບັນຊີຕາມລາຍການທີ່ເກີດຂື້ນໃນໂຄງການ

1.    ການລົງບັນຊີຮັບເງິນຈ່າຍເງິນຈາກທະນາຄານ

2.    ການລົງບັນຊີຮັບເງິນຈ່າຍເງິນຈາກເງິນແຮຄັງ

3.    ການລົງບັນຊີຮັບເງິນ ແລະ ສະສາງເງິນລ່ວງໜ້າ

4.    ການລົງບັນຊີຮັບ ແລະ ຈ່າຍເງິນໂດຍກົງໃຫ້ຜູ້ສະໜອງຈາກຜູ້ໃຫ້ທຶນ

5.    ການລົງບັນຊີຮັບເງິນຈ່າຍເງິນລະຫວ່າງໂຄງການ

6.    ການລົງບັນຊີການສົ່ງເງິນເຫຼືອຄືນໃຫ້ຜູ້ໃຫ້ທຶນ

ກໍລະນີສຶກສາ

4

ການປິດບັນຊີປະຈຳເດືອນ

·      ການປິດປື້ມບັນຊີທະນາຄານ, ເງິນແຮຄັງເງິນລ່ວງໜ້າ ແລະ ເງິນລ່ວງໜ້າຄ້າງສະຫລຸບ

·      ການສົມທຽບບັນຊີທະນາຄານ, ເງິນແຮຄັງ, ເງິນລ່ວງໜ້າ

 

5

ການ​ຄຸ້ມ​ຄອງ ຊັບ​ສົມບັດ / ຊັບ​ສນຄົງທີ່

·      ຂັ້ນຕອນການສະໜອງ ແລະ ການຄຸ້ມຄອງຊັບສົມບັດຄົງທີ່

·      ການຈັດປະເພດຊັບສິນ ແລະ
ອຸປະກອນເຄື່ອງໃຊ້ຕ່າງໆ

·      ການ​ຄຸ້ມຄອງ​ຊັບ​ສົມບັດຄົງທີ່ ແລະ
ອຸປະກອນເຄື່ອງໃຊ້ຕ່າງໆ

6

ການເກັບມ້ຽນເອກກະສານ ແລະ ຂໍ້ມູນ

·      ການຈັດລຽງແຟມເອກກະສານ

·      ການສຳເນົາຂໍ້ມູນ

7

ການຕິດຕາມງົບປະມານ ແລະ ການລາຍງານ

·      ການຕິດຕາມງົບປະມານ

·      ລັກສະນະ ແລະ ຮູບແບບຂອງການລາຍງານ

8

ການກວດສອບອິດສະລະ ແລະສີ່ງທີ່ຄວນກະກຽມ ກ່ອນ ການກວດສອບ

·      ຄຳນິຍາມຂອງການກວດສອບອິດສະລະ

·      ສີ່ງທີ່ຜູ້ກວດສອບໃຫ້ຄວາມສົນໃຈກວດສອບ


ສາມາດຮຽນທຸກຫົວຂໍ້ (ແບບຄົບຊຸດລາຄາ 799,000 ກີບ) ຫຼື ເລືອກຫົວຂໍ້ໃດໜື່ງທີ່ທ່ານສົນໃຈ (ລາຄາ 199,000 ກີບ/ຫົວຂໍ້) ດັ່ງລຸ່ມນີ້

1. ການຂື້ນແຜນງົບປະມານກິດຈະກຳ ແລະ ການຄຸ້ມຄອງເງິນລ່ວງໜ້າກິດຈະກຳ (ການເບີກຈ່າຍ ແລະ ການສະສາງ)
2. ຂະບວນການ ແລະ ຂັ້ນຕອນທີ່ສຳຄັນຂອງການ ບັນຊີ ແລະ ການບັນທຶກບັນຊີແຕ່ລະຂັ້ນຕອນ
3. ການ​ຄຸ້ມ​ຄອງ ຊັບ​ສົມບັດ / ຊັບ​ສນຄົງທີ່
4. ການຕິດຕາມງົບປະມານ ແລະ ການລາຍງານ
5. ການກວດສອບອິດສະລະ ແລະສີ່ງທີ່ຄວນກະກຽມ ກ່ອນ ການກວດສອບ


ລົງທະບຽນຮຽນວິຂານີ້
HomeOur ServicesOur TeamOur ClientsOur PartnersContact UsNews and EventsTraining