Project accounting
Enterprise accounting
Accounting Software
Training
ພວກເຮົາເຫັນວ່າຄວາມສາມາດຂອງພະນັກງານມີຄວາມສຳຄັນຕໍ່ການດຳເນີນງານຂອງອົງກອນ. ຖ້າຫາກຂາດພະນັກງານທີ່ມີຄວາມຮູ້ຄວາມສາມາດ ແລະ ທັກສະທີ່ຈຳເປັນໃນການເຮັດວຽກຈະເຮັດໃຫ້ອົງກອນປະເຊີນກັບຄວາມສ່ຽງໃນຫຼາຍດ້ານ. ອາດຈະມີຄວາມສ່ຽງຂອງການລາຍງານຜິດພາດ, ການດຳເດີນງານຂອງອົງກອນຕິດຂັດ ແລະ ນຳໃຊ້ເວລາຫຼວງຫຼາຍໃນການເຮັດວຽກໃດໜື່ງໃຫ້ສຳເລັດເປັນຕົ້ນ. ນອກຈາກພວກເຮົາໃຫ້ບໍລິການຝຶກອົບຮົມອອນລາຍແລ້ວພວກເຮົາຍັງໃຫ້ການບໍລິການອອກແບບການຝຶກອົບຮົມສະເພາະໃຫ້ພະນັກງານຂອງອົງກອນທ່ານຕາມຄວາມຕ້ອງການ. ວິທີການຫຼັກຂອງພວກເຮົາແມ່ນ:
 • ປະເມີນຄວາມຕ້ອງການຂອງການຝຶກອົບຮົມ
 • ອອກແບບ ແລະ ພັດທະນາເຄື່ອງມືການຝຶກອົບຮົມ
 • ດຳເນີນການຝຶກອົບຮົມກັບທີ່ ຫຼື/ແລະ ອອນລາຍ
 • ຝຶກອົບຮົມການດຳເນີນງານຕົວຈີງ
 • ຕິດຕາມ ແລະ ປະເມີນຜົນການຝຶກອົບຮົມ
ຫົວຂໍ້ການຝຶກອົບຮົມອອນລາຍທີ່ພວກເຮົາພັດທະນາຂື້ນປະກອບມີດັ່ງລຸ່ມນີ້
 1. ບັນຊີໂຄງການ
 2. ບັນຊີວິສາຫະກິດ
 3. ໂປແກມບັນຊີ
ເບີ່ງຕົວຢ່າງຫຼັກສູດການຝຶກອົບຮົມບັນຊີໂຄງການ

ນອກຈາກນີ້ພວກເຮົາຍັງຮ່ວມມືກັບພາກສ່ວນອື່ນໆທີ່ມີປະສົບການ ແລະ ທັກສະສະເພາະໃນຂະແໜ່ງການຕ່າງໆເພື່ອສ້າງຫຼັກສູດຝຶກອົບຮົມທີ່ລວບລວມເອົາປະສົບການການເຮັດວຽກຕົວຈີງມາສ້າງເປັນຫຼັກສູດຝຶກອົບຮົມ.

ຂໍ້ດີຂອງການຮຽນອອນລາຍມີຄື:

 • ຮຽນໄດ້ທຸກທີ່ທີ່ມີອິນເຕີແນ໋ດ  
 • ສາມາດເລືອກເວລາຮຽນໄດ້
 • ເລືອກຮຽນຕາມແບບຂອງຕົນເອງ
 • ຮຽນອອນລາຍແບບມີຄູຝຶກສ່ວນຕົວHomeOur ServicesOur TeamOur ClientsOur PartnersContact UsNews and EventsTraining