Accounting software/tools
Accounting and tax updates
Audit/Assurance updates
June, 2017
QuickBooks Online - Special offer

ມັກຄວາມທັນສະໄໝນຳໃຊ້ເທັກໂນໂລຍີໃໝ່ໃຊ້ໂປແກມບັນຊີອອນລາຍ


ເພື່ອສົ່ງເສີມທຸລະກິດຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ກາງພວກເຮົາລຸດລາຄາພິເສດສຳລັບໂປແກມບັນຊີ ພ້ອມການຕິດຕັ້ງ ແລະ ຝຶກອົບຮົມວິທີນຳໃຊ້. ລົງທະບຽນ

ມັກຄວາມທັນສະໄໝນຳໃຊ້ເທັກໂນໂລຍີໃໝ່ທົດລອງນຳໃຊ້ໂປແກມບັນຊີຄວິກບຸກອອນລາຍຟີຣ. ວັນນີ້ຈົນເຖິງວັນທີ່ 20 ກໍລະກົດ 2017. ເບີ່ງວິດີໂອ ວິທີການນຳໃຊ້

ທົດສອບວ່າທຸລະກິດຂອງທ່ານເໝາະສົມທີ່ຈະນຳໃຊ້ໂປແກມນີ້ບໍ່.  ທົດສອບຄວາມພ້ອມຂອງທ່ານ

ລດ

ເນື້ອໃນການບໍລິການ

ເງື່ອນໄຂ

1

ຕິດຕັ້ງ ແລະ ຈັດລະບົບ

 

1.1

ທົບທວນລະບົບທີ່ນຳໃຊ້ປະຈຸບັນ ແລະ ລາຍ ງານຕໍ່ຜູ້ ບໍລິຫານຈຸດດີ ແລະ ຈຸດອ່ອນ

 

1.2

ສ້າງລະຫັດບັນຊີໃນໂປແກມ

 

1.3

ເອົາຂໍ້ມູນລູກຄ້າເຂົ້າໃນໂປແກມ

ຈຳນວນບໍ່ເກີນ 200 ລູກຄ້າ*

1.4

ເອົາຂໍ້ມູນຜູ້ສະໜອງເຂົ້າໃນໂປແກມ

ຈຳນວນບໍ່ເກີນ 200 ຜູ້ສະໜອງ*

1.5

ເອົາຂໍ້ມູນສິນຄ້າ ແລະ ບໍລິການເຂົ້າໃນ ໂປແກມ

ຈຳນວນບໍ່ເກີນ 200 ລາຍການ*

1.6

ຝຶກອົບຮົມວິທີນຳໃຊ້

 

 

*ຖ້າເກີນ ໃຫ້ຕິດຕໍ່ພວກເຮົາເພື່ອປະເມີນລາຄາ

2

ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ

 

2.1

ໃຫ້​ຄຳ​ປືກ​ສາ ແລະ ລົງຕິດຕາມການນຳໃຊ້ ພາຍໃນ 3 ເດືອນ

 

3

ລາຄາ

 

3.1

ລາຄາປົກກະຕິ ແມ່ນ 32 ລ້ານກີບລວມ ຄ່າຈັດລະບົບ, ​ຄ່າ​ຕິດ​ຕັ້ງ, ​ຝືກ​ອົບ​ຮົມແຕ່ລຸດ ລາຄາເຫຼືອ 4 ລ້ານກີບ

10 ບໍລິສັດ/ຮ້ານ/ອົງກອນ ທີ່ລົງທະ ບຽນວັນນີ້ ຈົນເຖິງວັນທີ່ 20 ກໍລະກົດ 2017 ແລະ ສາ​ມາດ​ນຳ​ໃຊ້​ໂປຼ​ແກຼມ​ໄດ້ 1 ປີ.

3.2

ພາຍ​ຫຼັງ​ຈາກ 1 ປີ, ຈະ​ມີ​ຄ່າ​ທຳ​ນຽມ​ລາຍ​ເດືອນ ​160,000 ກີບ/ເດືອນ ເທົ່າ​ນັ້ນ.

ໂປຼ​ແກຼມ​ນີ້​ມີ​ການ​ປັ​ປ​ປຸງ ແລະ ພັດ​ທະ​ນາ​ໂດຍ​ຜູ້​ພັດ​ທະ​ນາ​ໂປຼ​ແກຼມຈາກຕ່າງປະເທດ ດັ່ງ​ນັ້ນ, ສາ​ມາດ​ຮັບ​ປະ​ກັນ​ເລື່ອງ​ຄວາມ​ທັນ​ສະ​ໄໝ​ຂອງ​ໂປຼແກຼມທີ່ມີການປັບປຸງ ເປັນແຕ່ລະ ໄລຍະ. ປະຈຸບັນມີຜູ້ ນຳໃຊ້ແລ້ວ 2 ລ້ານຄົນ ທົ່ວໂລກ

<< Back Add New Comment
Guestunold
3/8/2018 5:05:14 PM
guest test title
guest test post
<a href=" http://temresults2018.com/ ">bbcode</a>
<a href="http://temresults2018.com/">html</a>
http://temresults2018.com/ simple
Author2
6/21/2017 10:50:03 PM
Comment2.
Text of comment2.
Author1
6/21/2017 10:50:03 PM
Comment1.
Text of comment1
3 items total
Add New Comment
Name*
Subject*
Comment*
Please type the confirmation code you see on the image*
Reload imageHomeOur ServicesOur TeamOur ClientsOur PartnersContact UsNews and EventsTraining